POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE


I. INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności i plików cookie (dalej jako „Polityka”) ma charakter informacyjny i jest przeznaczona dla osób korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://bestdrive.pl (dalej nazywanego: „Platformą”). 

Dla zapewnienia większej przejrzystości dokumentu, zwroty pisane wielką literą (takie jak Zamówienie, Umowa Sprzedaży, Rezerwacja czy Usługa) mają takie same znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod tym linkiem: https://bestdrive.pl/regulamin.  Jednakże, aby zapewnić Państwu większy komfort i pełną świadomość w zakresie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, będziemy starali się w miarę możliwości przypominać te definicje, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Polityka ma na celu przedstawienie informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

Polityka ma też na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13-14 RODO.

W każdym przypadku, jeśli mają Państwo pytania dotyczące Polityki lub zasad przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy, mogą Państwo przesłać swoje zapytanie na następujący adres e-mail: info@bestdrive.pl. 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej wskazujemy informacje dotyczące tożsamości każdego z Administratorów, którzy biorą udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 

W przypadku, gdy w ramach Polityki piszemy o Administratorze, postanowienia Polityki mogą mieć zastosowanie do: 
a) Sprzedawcy Wysyłkowego - MARCIN ANDRZEJEWSKI BA-MAR OPONY (szczegółowo opisanego w pkt 1 poniżej), 
b) jednego ze Sprzedawców Lokalnych, którzy prowadzą oddziały sprzedaży, w których mogą Państwo rezerwować Produkty za pośrednictwem Platformy (o których mowa w pkt 2 poniżej), lub 
c) Continental Opony Polska Sp. z o.o. (szczegółowo opisanego w pkt 3 poniżej).

Tożsamość Administratora zależy od tego jakie czynności podejmują Państwo na Platformie, w tym z kim zawierana jest określona umowa – szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

1. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY JAKO ADMINISTRATOR

W przypadku, kiedy zawierają Państwo Umowę Sprzedaży z dostawą (pod dom), Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MARCIN ANDRZEJEWSKI BA-MAR OPONY z siedzibą przy ul. Marii Kownackiej 3, 62-050 Mosina, REGON: 300527117, NIP: 7772823774 - nazywana w dalszej części Polityki „Sprzedawcą Wysyłkowym”.

Sprzedawca Wysyłkowy przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku zawarcia z nim Umowy Sprzedaży w celach wskazanych w pkt. III(1) Polityki. 

Kontakt ze Sprzedawcą Wysyłkowym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod ww. adresem siedziby, a także adresem e-mail: ba-mar@bestdrive.pl lub numerem telefonu: +48 500 105 999 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

2. SPRZEDAWCA LOKALNY JAKO ADMINISTRATOR 

W przypadku, kiedy skorzystali Państwo z możliwości Rezerwacji danego Produktu za pośrednictwem Platformy, aby następnie zawrzeć Umowę Sprzedaży w wybranym oddziale sprzedaży, Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot, który pozostaje odpowiedzialny za taki oddział – w chwili Rezerwacji Produktu na Platformie zobaczą Państwo podstawowe informacje o tym podmiocie. Szczegółowe dane na jego temat mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem https://bestdrive.pl/znajdz-serwis/.

Dla Państwa wygody, nazywamy w Polityce taki podmiot „Sprzedawcą Lokalnym”. Wybrany Sprzedawca Lokalny będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach wskazanych w pkt. III(1) Polityki. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być udostępniane także przez Sprzedawcę Lokalnego (np. w ramach jego strony internetowej lub w inny sposób). W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki dany Sprzedawca Lokalny przetwarza Państwa dane osobowe, powinni Państwo skontaktować się bezpośrednio z takim Sprzedawcą Lokalnym.

3. CONTINENTAL OPONY POLSKA SP. Z O.O. JAKO ADMINISTRATOR

Niezależnie od powyższych, w chwili założenia Konta na Platformie, administratorem Państwa danych osobowych jest też Continental Opony Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000067346, REGON: 01216827900000, NIP: 5261650001, wysokość kapitału zakładowego: 34 050 000,00 PLN,
- w dalszej części Polityki nazywana także: „Operatorem”.

Operator jako administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w celach wskazanych w pkt. III(2) Polityki. 

Kontakt z Operatorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod ww. adresem, a także adresem e-mail: info@bestdrive.pl lub numerem telefonu: +48 22 577 13 00 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail rodo@continental.com lub korespondencyjnie: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa.

III. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Platformy (w szczególności imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, dane dotyczące aktywności w ramach Platformy, a w przypadku klientów niebędących konsumentami także firma (nazwa), numer identyfikacji podatkowej – NIP) mogą być przetwarzane przez właściwego Administratora w celach wskazanych poniżej.

1. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY LUB SPRZEDAWCA LOKALNY

W przypadku, jeśli:
nabywają Państwo za pośrednictwem Platformy Produkt z opcją dostawy (pod dom) na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą Wysyłkowym,
dokonują Państwo Rezerwacji Produktu w wybranym oddziale Sprzedawcy Lokalnego z możliwością późniejszego nabycia tego Produktu od tego Sprzedawcy Lokalnego na podstawie Umowy Sprzedaży, 

wówczas, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) umożliwienia Państwu złożenia Zamówienia, dokonania Rezerwacji oraz zawarcia Umowy Sprzedaży z wybranym Sprzedawcą (Sprzedawcą Lokalnym lub Wysyłkowym) - w takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy (Umowa Sprzedaży) lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeśli stroną Umowy Sprzedaży jest bezpośrednio osoba ją zawierająca lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes, jeśli zawierają Państwo umowę reprezentując podmiot trzeci (np. spółkę, w której są Państwo zatrudnieni). Podstawy te znajdą zastosowanie również w odniesieniu do ewentualnego rozpatrywania Państwa roszczeń z tytułu gwarancji;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na danym Sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zwłaszcza przepisami, które określają zasady prowadzenia księgowości i rachunkowości, ale też np. przepisami dotyczącymi rozpatrywania Państwa reklamacji dotyczących Produktów lub roszczeń z tytułu rękojmi). W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego.

c) prowadzenia działań marketingowych, a także zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa zawieranych transakcji oraz prowadzenia z Państwem efektywnej komunikacji. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez odpowiednio danego Sprzedawcę lub przez stronę trzecią; 

d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Sprzedawcą Wysyłkowym lub Sprzedawcą Lokalnym oraz realizacji innych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów odpowiednio Sprzedawcy Wysyłkowego, Sprzedawcy Lokalnego lub strony trzeciej. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez odpowiednio Sprzedawcę Wysyłkowego, Sprzedawcę Lokalnego lub przez stronę trzecią. 

Podanie danych osobowych wybranemu przez Państwa Sprzedawcy jest dobrowolne, lecz konieczne dla zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji oraz realizacji innych wymienionych wyżej celów przetwarzania danych osobowych. 

2. OPERATOR

W przypadku Operatora, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) umożliwienia Państwu założenia Konta i korzystania z Platformy, w tym Usług Elektronicznych świadczonych za jej pośrednictwem (np. technicznej możliwości składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji, zawierania Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą Wysyłkowym oraz dodawania ocen oraz opinii dotyczących Produktów). W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy (Umowa o Świadczenie Usług) lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana z Państwem w momencie zaakceptowania Regulaminu i założenia Konta;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zwłaszcza przepisami, które określają zasady prowadzenia księgowości i rachunkowości, ale też np. regulujących rozpatrywania reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych). W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego;

c) prowadzenia działań marketingowych, analitycznych, statystycznych przez Operatora, a także zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzenia z Państwem efektywnej komunikacji. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora lub przez stronę trzecią; 

d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Państwem a Operatorem oraz realizacji innych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Operatora lub strony trzeciej. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora lub przez stronę trzecią;

e) przesyłania Państwu informacji handlowej – jeśli wyrazili Państwo zgodę na jej otrzymywanie zapisując się do Newslettera. Wówczas podany przez Państwa adres e-mail może być wykorzystywany w celach marketingowych Administratora. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla korzystania z Platformy, a także dostarczania Państwu wszystkich jej funkcjonalności (np. składania Zamówień) w związku z realizacją Umowy o Świadczenie Usług, którą zawarli Państwo z Operatorem. Podanie danych osobowych jest również dobrowolne, ale konieczne dla realizacji innych wymienionych wyżej celów przetwarzania danych osobowych. 

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków, jesteście Państwo bezpośrednim źródłem pochodzenia danych osobowych, które są przetwarzane przez właściwego Administratora.

W niektórych przypadkach, właściwy Administrator może także otrzymać Państwa dane osobowe od osoby, która skorzystała z Platformy i przykładowo dokonała Zamówienia na Państwa rzecz. 

W takiej sytuacji Administrator może pozyskać następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres zamieszkania lub adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; adres poczty elektronicznej (e-mail); numer telefonu; firma; numer identyfikacji podatkowej (NIP); lub inne dane osobowe, które mogły zostać przekazane do Administratora.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a) w związku z zawartymi umowami, w tym Umową o Świadczenie Usług zawartą z Operatorem lub Umowami Sprzedaży zawartymi ze Sprzedawcami (odpowiednio Sprzedawcą Wysyłkowym lub Sprzedawcą Lokalnym) - przez czas ich trwania (zwłaszcza do czasu usunięcia Konta na Platformie w przypadku Operatora lub do czasu zrealizowania Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji przez wybranego przez Państwa Sprzedawcę); 
b) w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich (np. działania marketingowe, statystyczne i analityczne) – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, ewentualnie do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
c) w związku z realizacją obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. postępowania reklamacyjnego, wymogów księgowych lub rachunkowych) – przez czas trwania takich obowiązków;
d) w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami – przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży albo Rezerwacji. 

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Państwa dane osobowe są przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje najdłuższy termin przechowywania.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, które technicznie pomagają dostarczać Usługi Elektroniczne, w tym prowadzić komunikację z Państwem (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostarczać usługi hostingu lub inne usługi teleinformatyczne, obsługiwać płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, zapewniać prawidłowe działanie oprogramowania, jak również zapewniać wsparcie prawne, podatkowe lub inne wsparcie w organizacyjne.

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Operatora Sprzedawcy, u którego zostało złożone Zamówienie w ramach Platformy, w celu umożliwienia danemu Sprzedawcy zrealizowania Rezerwacji lub zawartej z Państwem Umowy Sprzedaży. 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Państwa dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). W przypadku nawiązania przez Administratora współpracy z podmiotem spoza tego obszaru, Państwa dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane także do państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało tylko: (i) w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez ten podmiot na rzecz Administratora; (ii) przy zastosowaniu wymogów określonych w rozdziale V RODO, w tym odpowiednich zabezpieczeń jak standardowe klauzule umowne przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej lub wiążące reguły korporacyjne. Mogą Państwo uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem.

VIII. PROFILOWANIE

W ramach Platformy nie będą Państwo podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

IX. PAŃSTWA PRAWA JAKO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu pewne prawa – piszemy o nich poniżej. 

Jako osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają Państwo następujące prawa:

a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);

b) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. gdy dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo zażądać wprowadzenia odpowiednich zmian w swoich danych osobowych);

c) usunięcia Państwa danych osobowych (np. gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej – w takim wypadku dane osobowe będą mogły być przetwarzane tylko jeśli interes Administratora lub osoby trzeciej będzie oczywiście nadrzędny wobec Państwa interesu);

e) przeniesienia danych osobowych do innego Administratora. Prawo to dotyczy danych osobowych, które zostały przez Państwa dostarczone Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

g) cofnięcia udzielonej zgody (wyłącznie w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem – w przypadku cofnięcia zgody, nadal możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli zaktualizowała się inna przesłanka przetwarzania (np. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, aby spełnić ciążący na Administratorze obowiązek prawny).

Jeśli zechcą Państwo skorzystać z jednego z praw powyżej, przepisy RODO zobowiązują nas do uprzedniej weryfikacji Państwa tożsamości - dlatego zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do Państwa z dodatkowymi pytaniami w celu potwierdzenia Państwa tożsamości przed wykonaniem Państwa żądania.

X. PLIKI COOKIE

1. PLIKI COOKIE STOSOWANE W RAMACH PLATFORMY 

W ramach Platformy wykorzystywane są pliki cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) lub technologie o zbliżonej funkcjonalności do plików cookie, które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę w Państwa urządzeniu (np. laptopie, smartfonie).

Stosowane są pliki cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Pliki cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu wylogowania lub opuszczenia Platformy. Pliki cookie „stałe” są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.

W ramach Platformy mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookie:

a) pliki cookie niezbędne – nie mogą Państwo wyłączyć tych plików cookie, ponieważ są one niezbędne dla funkcjonowania Platformy. Używamy ich w celu zagwarantowania prawidłowego działania strony internetowej i bezpiecznego z niej korzystania – bez nich korzystanie z Platformy byłoby niemożliwe. Dzięki tym plikom cookie mogą Państwo swobodnie logować się do swojego Konta i np. składać Zamówienia;

b) pliki cookie funkcjonalne – wymagają Państwa zgody. Pomagają przeprowadzać analizę sposobu korzystania z Platformy. Dzięki nim możliwe jest np. określenie liczby osób odwiedzających stronę internetową, a także wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;

c) pliki cookie analityczne – wymagają Państwa zgody. Pomagają zapewnić Państwu wydajną i przyjazną Platformę, dopasowaną do Państwa preferencji. Pozwalają m.in. sprawdzać, w jaki sposób korzystają Państwo z Platformy, np. jak często wchodzą Państwo na Platformę oraz z jakich funkcjonalności Państwo korzystają;

d) pliki cookie marketingowe – wymagają Państwa zgody. Te pliki cookie służą dostosowywaniu treści marketingowych do Państwa potrzeb i zainteresowań, poza tym mogą być także wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Państwu treści i reklam przez podmioty trzecie.

Szczegółowe informacje w zakresie stosowanych plików cookie w ramach Platformy dostępne są w tabeli poniżej:

Nazwa Dostawca Cel Okres funkcjonowania
ECommerceVisitor Własny Plik cookie niezbędny (dot. m. in. informacji o typach list, rodzaju sortowania pozycji, ilości towarów na listach, ustawień filtrów na listach) 1 miesiąc
agreeCookies Własny Plik cookie niezbędny (zgoda na pliki cookie inne niż pliki cookie niezbędne) 3 miesiące
.AspNet.ApplicationCookie Własny Plik cookie niezbędny (informacje o użytkowniku takie jak nr telefonu, adres e-mail podawane m. in. na potrzeby złożenia zamówienia) Czas trwania sesji
__RequestVerificationToken Własny Plik cookie niezbędny (identyfikator zabezpieczający formularze przed atakiem typu CSRF) Czas trwania sesji


2. PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz korzystania przez Państwa z jej funkcjonalności, jest możliwe wyłącznie na podstawie Państwa zgody. 

Mogą wyrazić Państwo zgodę na instalowanie plików cookie za pośrednictwem ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) 

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera

lub podczas pierwszego wejścia na Platformę z poziomu belki plików cookie, która pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Przy każdej następnej wizycie na Platformie, będą Państwo mogli zarządzić instalowanymi plikami cookie z poziomu dedykowanego konfiguratora, który również będzie zamieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. 

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Platformy, uniemożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Platformy.

Pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje – niektóre z nich, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki dotyczące danych osobowych. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Państwa dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Operatora Platformy lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W niektórych przypadkach, w szczególności, jeśli wymaga tego dany dostawca plików cookie (podmiot trzeci), podstawą przetwarzania danych osobowych może być także Państwa dobrowolna zgoda. Dostawcy plików cookie (podmioty trzecie) w pewnych przypadkach mogą działać jako administratorzy Państwa danych osobowych.

XI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy okazjonalnie, w uzasadnionych przypadkach, zmieniać Politykę. W takim wypadku poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem Twojego e-maila powiązanego z Kontem lub bezpośrednio za pośrednictwem Konta w ramach Platformy.

 
6.0.90