REGULAMIN PLATFORMY BestDrive.pl

obowiązujący od 06.03.2024 r.

(wersja PDF)

 

  1. DEFINICJE

  1. Użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
   1. Cena – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca podatek), którą Klient zobowiązany jest zapłacić w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży;
   2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Operator Platformy w zależności od swojej decyzji może udostępnić Klientowi mechanizm tzw. odzyskiwania Hasła;
   4. Klient – podmiot składający Zamówienie lub dokonujący Rezerwacji za pośrednictwem Platformy, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Platformy. Klient będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży oraz przedstawić taką zgodę na żądanie Operatora Platformy, Sprzedawcy Wysyłkowego lub Sprzedawcy Lokalnego (w zależności od tego kto jest stroną danej umowy);
   5. Kod Rabatowy – ciąg znaków alfanumerycznych uprawniający Klienta do zakupu Produktów znajdujących się w ofercie danego Sprzedawcy po Cenie niższej niż Cena wynikająca z Oferty. Zniżka może mieć charakter kwotowy albo procentowy.  Zasady przyznawania Kodów Rabatowych regulują przepisy szczególne.  Kody rabatowe dotyczą konkretnego Klienta i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane przez tego Klienta podmiotom trzecim. Operator Platformy zastrzega sobie możliwość weryfikacji posługiwania się przez konkretnego Klienta konkretnym Kodem Rabatowym.  W ramach jednego Zamówienia można skorzystać wyłącznie z jednego Kodu Rabatowego.  Kod Rabatowy nie może obniżyć Ceny w całości.     
   6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
   7. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby Regulaminu za Konsumenta uznaje się również Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   8. Konto – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Platformy, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Platformy. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Platformie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Operatora Platformy;
   9. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Platformy, polegająca na umożliwieniu mu dokonania Rezerwacji, czy złożenia Zamówienia;
   10. Login – indywidualny identyfikator Klienta w Platformie i jednocześnie adres e-mail Klienta podany Operatorowi Platformy podczas tworzenia Konta;
   11. Lokal – miejsce, w którym Sprzedawca Lokalny prowadzi działalność gospodarczą – miejsce zakupu Produktów przez Klientów decydujących się zawrzeć Umowę Sprzedaży w Lokalu, a także miejsce realizacji Usługi;
   12. Oferta – lista Produktów oferowanych na sprzedaż w ramach Platformy przez Sprzedawcę wraz z ich opisem, zdjęciem oraz ceną, dostępna dla Klienta w ramach Platformy, przy czym nie stanowi ona oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
   13. Operator Platformy – Continental Opony Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000067346, REGON: 01216827900000, NIP: 5261650001, wysokość kapitału zakładowego: 34 050 000,00 PLN, numer telefonu: +48 22 577 13 00, adres poczty elektronicznej, info@bestdrive.pl.
   14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Operatora Platformy informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Platformie, Sprzedawcach, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za zgodą Klienta;Platforma – infrastruktura utrzymywana przez Operatora Platformy umożliwiająca świadczenie Usług Elektronicznych, dostępna pod następującym adresem internetowym: www.BestDrive.pl;
   15. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.);
   16. Produkt – towar lub usługa znajdujące się w Ofercie danego Sprzedawcy;
   17. Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
   18. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Platformy, w tym korzystania z Usług Elektronicznych. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta, Operatora Platformy i Sprzedawcy Wysyłkowego oraz Sprzedawcy Lokalnego (w zakresie w jakim Sprzedawcy są stronami umów z Klientami). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego;
   19. Sprzedawca – Sprzedawca Lokalny lub Sprzedawca Wysyłkowy, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ;
   20. Sprzedawca Lokalny – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, u którego można dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Platformy oraz następnie w Lokalu zawrzeć Umowę Sprzedaży w modelu „Click & Collect”;
   21. Sprzedawca Wysyłkowy – MARCIN ANDRZEJEWSKI BA-MAR OPONY z siedzibą w Mosina, ul. Marii Kownackiej 3, 62-050 Mosina, REGON: 300527117, NIP: 7772823774, adres poczty elektronicznej: ba-mar@bestdrive.pl , numer telefonu: +48 500 105 999;
   22. Treść – element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w tym utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Platformy przez Operatora Platformy lub podmiot z nim współpracujący;
   23. Rezerwacja – nieodpłatna usługa, która polega na zarezerwowaniu, za pośrednictwem Platformy, Produktów oraz terminu wykonania Usługi na rzecz Klienta przez wybranego Sprzedawcę Lokalnego, a której warunki określa Regulamin. Dokonanie Rezerwacji nie stanowi zawarcia ani zobowiązania do zawarcia Umowy Sprzedaży;
   24. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu przez danego Sprzedawcę na rzecz Klienta za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym ewentualnie koszty dostawy oraz koszty Usługi, której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a wybranym Sprzedawcą. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Rezerwacji;
   25. Usługa – odpłatna usługa dodatkowa, świadczona na rzecz Klienta przez wybranego Sprzedawcę Lokalnego na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Platformy oraz zawarcia Umowy Sprzedaży w wybranym Lokalu Sprzedawcy Lokalnego;
   26. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.), przez Operatora Platformy na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy, zgodnie z Regulaminem;
   27. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
   28. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Platformy, w tym zawarcia umowy określonej Regulaminem oraz korzystania z Platformy, w tym Usług Elektronicznych, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 88.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookie oraz obsługi JavaScript;
   29. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży złożone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy, oraz formę odbioru lub dostawy. Zamówienie każdego Produktu jest traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia umowy (ułatwienie techniczne). Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie ogólnych warunków korzystania z Platformy, w tym składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji, zawierania Umów Sprzedaży, realizacji Usługi oraz zasad korzystania z Usług Elektronicznych.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i Przedsiębiorców.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta, dokonania Rezerwacji lub złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, a także może okazać się konieczna w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych.
 4. Informacje prezentowane w ramach Platformy oraz w Newsletterze nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 6. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Operator Platformy w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, a Klient w szczególności poprzez nieudostępnianie osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.
 7. Operator Platformy może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Platformy podwykonawcom. Operator Platformy dołoży starań, aby nie miało to wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Operator Platformy zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Platformy świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  1. umożliwienie założenia Konta;
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji;
  3. umożliwianie Klientom składania Zamówień i dokonywania Rezerwacji oraz zawieranie Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą Wysyłkowym na zasadach określonych w Regulaminie;
  4. umożliwienie korzystania z Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Platformy;
  6. Newsletter;
  7. dodawanie ocen oraz opinii dotyczących Produktów.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z Operatorem Platformy z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Operatorowi Platformy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta; (ii) akceptacji Regulaminu i zapoznania się z Polityką prywatności; oraz (iii) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Operatora Platformy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie rejestracji Konta.
 3. Operator Platformy może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia ust. 9 lit. a), b), f), g) poniżej
 4. Konto świadczone jest bez dodatkowych opłat na czas nieoznaczony. Założenie Konta umożliwia skorzystanie ze wszystkich Usług Elektronicznych. Założenie Konta nie jest wymagane dla skorzystania z usług wymienionych w ust. 1 lit. c) - f) powyżej, zwłaszcza dla złożenia Zamówienia czy dokonania Rezerwacji. Klient ma możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług (rezygnacji z Konta) na zasadach wskazanych w pkt 14 ust. 4 Regulaminu. Operator Platformy może ingerować w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania ew. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy.
 5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest bez dodatkowych opłat oraz ma charakter jednorazowy – usługa Koszyka świadczona jest do momentu złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres dostępności Produktów lub do momentu usunięcia ich przez Klienta z Koszyka. Koszyk nie zapewnia jednak dostępności Produktów wybranych przez Klienta w celu umożliwienia złożenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji w późniejszym terminie.
 6. W celu rozpoczęcia świadczenia Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w tym celu na stronie Platformy (moment rozpoczęcia świadczenia Newslettera) i potwierdzenie zapisu odpowiednim przyciskiem. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS przez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego w tym celu oraz potwierdzenie zapisu w ramach Platformy.
 7. Newsletter świadczony jest bez dodatkowych opłat przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta lub wysłanie stosownego żądania do Operatora Platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bestdrive.pl.
 8. Jedną z funkcjonalności Platformy jest możliwość dodawania ocen oraz opinii dotyczących Produktów. Operator Platformy nie ingeruje w treść ocen oraz opinii, z zastrzeżeniem prawa do usuwania treści w szczególności niezgodnych z prawem, naruszających prawa autorskie, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu, formularzu Rezerwacji oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i koniecznych danych Klienta, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z Usług Elektronicznych;
  2. korzystania z Usług Elektronicznych udostępnianych przez Operatora Platformy w sposób niezakłócający funkcjonowania Operatora Platformy, Sprzedawcy oraz Platformy;
  3. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  4. zachowania w poufności Loginu, Hasła i Kodów Rabatowych, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Operator Platformy, Sprzedawca Wysyłkowy, a także Sprzedawcy Lokalni nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;
  5. terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych w Umowie Sprzedaży kosztów w pełnej wysokości;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  7. niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Platformie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Platformy, (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Operatora Platformy, Sprzedawcę Wysyłkowego lub Sprzedawcę Lokalnego, w szczególności podanych Cen lub opisów Produktów w ramach Platformy.
 10. Operator Platformy może ze względów technicznych lub organizacyjnych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Platformy w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Platformy.
 11. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. pisemnie na adres Continental Opony Polska, ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa lub na adres e-mail: info@bestdrive.pl. W zgłoszeniu reklamacji związanej z Usługami Elektronicznymi zaleca się opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie takiej reklamacji. Operator Platformy rozpatruje reklamację, o której mowa w niniejszym ustępie, bez zbędnej zwłoki, a w przypadku konsumenta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - do 14 dni od dnia jej złożenia, chyba że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika inny termin. W przypadku reklamacji konsumenta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, gdy Operator Platformy nie ustosunkował się do niej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał ją za zasadną.
 12. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług Elektronicznych z Umową o Świadczenie Usług – Klient zobowiązany jest współpracować z Operatorem Platformy w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług Elektronicznych z Umową o Świadczenie Usług wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Umową o Świadczenie Usług, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. ZAMÓWIENIA, REZERWACJE ORAZ UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W ramach Platformy, najpóźniej w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji, Klientowi prezentowany jest podmiot, który otrzymuje Zamówienie lub u którego dokonywana jest Rezerwacja.
 2. Sprzedawca Wysyłkowy:
  1. wystawia, sprzedaje i zajmuje się dostawą Produktów do Klientów w modelu wysyłkowym i jeżeli jest wskazany jako Sprzedawca, to w takim przypadku jest stroną Umowy Sprzedaży;
  2. dokonuje Rezerwacji Produktów w imieniu i na rzecz danego Sprzedawcy Lokalnego za pośrednictwem Platformy, zgodnie z ust. 4 poniżej. Sprzedawca Wysyłkowy nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawieranej wskutek Rezerwacji i nie ponosi odpowiedzialności za jej prawidłowe wykonanie.
 3. Sprzedawca Lokalny sprzedaje Produkty Klientom bezpośrednio w Lokalu, w którym dokonana została Rezerwacja Produktów oraz Usługi i w takim wypadku jest stroną Umowy Sprzedaży.
 4. Na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą Lokalnym a Sprzedawcą Wysyłkowym, Sprzedawca Lokalny umocował Sprzedawcę Wysyłkowego, na czas jej trwania, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z Klientami umów rezerwacji Produktów i terminu wykonania Usługi na rzecz i w imieniu Sprzedawcy Lokalnego. Sprzedawca Wysyłkowy nie zawiera Umów Sprzedaży w imieniu lub na rzecz Sprzedawcy Lokalnego za pośrednictwem Platformy.
 5. W ramach Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie, możliwe jest dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Wysyłkowym w przypadku wyboru realizacji Zamówienia z dostawą przez przewoźnika (dostawa pod dom) następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w ramach Platformy. Klient składa Zamówienie w ramach Platformy w następujący sposób:
  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka;
  2. Klient przechodzi do formularza danych do Zamówienia;
  3. Klient wybiera formę realizacji Zamówienia w postaci Zamówienia z dostawą przez przewoźnika;
  4. Klient wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
  5. w przypadku Przedsiębiorców niezbędne jest podanie nazwy (firmy) oraz numeru NIP. Podanie numeru NIP jest wymagane na etapie składania Zamówienia, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT za Zamówienie. Odmowa wskazania numeru NIP na etapie składania Zamówienia przez Klientów wskazanych w niniejszym postanowieniu oznacza brak możliwości wystawienia faktury VAT;
  6. Klient podaje Kod Rabatowy;
  7. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) – na tym etapie Klientowi zostanie zaprezentowanie podsumowanie Zamówienia;
  8. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych dodatkowych kosztów;
  9. Klient z pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” potwierdza Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Platformy;
  1. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 7. Klient w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę Wysyłkowego i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z:
  1. potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, albo
  2. informacją o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku, w którym Klient wybrał dostawę Produktów przez przewoźnika, Umowa Sprzedaży ze Sprzedawcą Wysyłkowym zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości wskazanej w ust. 8 lit. a) powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Klient niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, otrzyma zwrot płatności uiszczonych w związku Zamówieniem przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Sprzedawca Wysyłkowy ma prawo nie przyjąć Zamówienia do realizacji, w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień pkt 3 ust. 9 Regulaminu lub wystąpienia zdarzeń, które skutkują brakiem możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, np. brak Produktów.
 10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, w tym koszty dostawy oraz ew. inne koszty związane z Zamówieniem. O łącznej Cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz ew. innych kosztach związanych z Zamówieniem, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. W przypadku usługi Rezerwacji postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. Możliwość skorzystania z usługi Rezerwacji uzależniona jest od jej dostępności w ramach funkcjonalności Platformy.
 12. Usługa Rezerwacji umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji Produktów u wybranego Sprzedawcy Lokalnego. Lista Sprzedawców Lokalnych, u których możliwa jest Rezerwacja Produktów dostępna jest każdorazowo po zaznaczeniu przez Klienta w formularzu zamówienia opcji Rezerwacji (odbiór osobisty).
 13. W celu dokonania Rezerwacji, Klient uzupełnia dane w ramach formularza danych z odbiorem w Lokalu Sprzedawcy Lokalnego. Pozostałe etapy Rezerwacji są tożsame jak dla procesu składania Zamówienia opisanego wyżej, za wyjątkiem ust. 6 lit. i) powyżej – ponieważ w celu dokonania Rezerwacji, Klient potwierdza Rezerwację za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Platformy poprzez przycisk „Rezerwuję”.
 14. W przypadku dokonania Rezerwacji, Klient jest informowany w trakcie dokonywania Rezerwacji o łącznej Cenie, w tym koszcie Usługi, jakie będzie zobowiązany uiścić, jeśli zdecyduje się zawrzeć Umowę Sprzedaży w Lokalu wybranego Sprzedawcy Lokalnego.
 15. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Lokalnym zawierana jest w Lokalu wybranego Sprzedawcy Lokalnego i obejmuje każdorazowo Usługę wybranego Produktu (max. 1 kompletu Produktu).
 16. Możliwość skorzystania z Rezerwacji może zależeć od regionu / adresu wskazanego przez Klienta w formularzu lub dostępności danego Produktu. Dokonywanie kilku Rezerwacji jednocześnie, może wpłynąć na dostępność Produktów.

5. DOSTAWA / ZAKUP PRODUKTU W LOKALU

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca udostępnia możliwość złożenia Zamówienia z dostawą, dostawa jest realizowana na adres wskazany w Zamówieniu przez Klienta jako adres dostawy. O dostępności dostawy Klient jest informowany w ramach Platformy, w tym w chwili składania przez Klienta Zamówienia. Dostępność dostawy może zależeć w szczególności od tego, czy adres dostawy wskazany przez Klienta znajduje się w obszarze realizacji dostawy. Możliwość skorzystania z dostawy może zostać ograniczona z uwagi na próg minimalnej wartości Zamówienia. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że co innego wynika z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostępne metody dostawy Produktu są prezentowane Klientowi na Platformie, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji.
 4. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień lub Rezerwacji jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 5. Na łączny termin dostarczenia Klientowi Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę Wysyłkowego oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy liczony jest od dnia (i) zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt 4 ust. 9 powyżej, lub (ii) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą), nie jest jednak dłuższy niż 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy.
 7. W przypadku dokonania Rezerwacji, Sprzedawca Lokalny umożliwia Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży i realizację Usługi w godzinach otwarcia Lokalu, w wybranym przez Klienta terminie (adres i godziny otwarcia Lokalu zostaną wskazane w ramach Platformy lub w ramach odpowiedniej wiadomości mailowej, w której określone zostały szczegóły Produktów będących przedmiotem Rezerwacji).
 8. W przypadku dokonania Rezerwacji, termin dostawy Produktu do Lokalu wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie dokonywania Rezerwacji podano inny termin.
 9. W przypadku jednoczesnego złożenia Rezerwacji na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

6. USŁUGA MONTAŻU I INNE USŁUGI DODATKOWE

 1. W przypadku dokonywania Rezerwacji, integralną częścią Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży jest Usługa dotycząca montażu (max. 1 kompletu) zakupionego Produktu.
 2. Na Platformie mogą być dostępne dla Klienta do opcjonalnego wyboru także inne Usługi, niż Usługa montażu, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Usługa realizowana jest w terminie wybranym przez Klienta, pod warunkiem dostępności tego terminu u Sprzedawcy Lokalnego.
 4. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży w Lokalu Sprzedawcy Lokalnego, Klient dokonuje bezpośrednio zapłaty Ceny u tego Sprzedawcy Lokalnego. Cena obejmuje zakup Produktów i wykonanie Usługi u Sprzedawcy Lokalnego.
 5. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca Lokalny zobowiązuje się wykonać Usługę w zamian za Cenę i zgodnie z pozostałymi warunkami określonymi w Umowie Sprzedaży zawartej w Lokalu.
 6. Usługa uznawana jest za wykonaną w momencie, w którym zakończyła się jej realizacja.

7. PŁATNOŚCI 

 1. Dostępne sposoby płatności są określone w ramach Platformy, w tym w chwili składania przez Klienta Zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od tego z jakim Sprzedawcą Klient zawiera Umowę Sprzedaży. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 2. Sprzedawca każdorazowo wystawi i załączy do Produktu paragon fiskalny lub fakturę VAT (jeśli dotyczy) potwierdzający uiszczenie Ceny. Operator Platformy i Sprzedawca Wysyłkowy nie ponoszą odpowiedzialności za wystawienie i wydanie paragonu fiskalnego lub faktury VAT (jeśli dotyczy) przez Sprzedawcę Lokalnego.
 3. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w związku z Zamówieniem, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany w ramach Platformy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.


8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność za należytą realizację tej Umowy Sprzedaży wobec Klienta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia Sprzedawcy z Umową Sprzedaży.
 2. Operator Platformy:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za należytą realizację Umów Sprzedaży lub dokonane Rezerwacje;
  2. ponosi wobec Konsumenta przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia Operatora Platformy z Umową Świadczenia Usług;
  3. nie udziela gwarancji na Produkty.
 3. Sprzedawca Wysyłkowy:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za należytą realizację Umów Sprzedaży zawartych ze Sprzedawcą Lokalnym;
  2. nie udziela gwarancji na Produkty.
 4. Sprzedawca Lokalny:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za należytą realizację Umów Sprzedaży zawartych ze Sprzedawcą Wysyłkowym;
  2. nie udziela gwarancji na Produkty.
 5. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży można składać w następujący sposób:
  1. pisemnie na dedykowany adres wybranego Sprzedawcy;
  2. elektronicznie na dedykowany adres poczty elektronicznej wybranego Sprzedawcy;
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, są określone w przepisach rozdziału 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
 7. Produkty oferowane w ramach Platformy mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta dotyczącej danego Produktu.
 8. Zaleca się podanie w opisie reklamacji numeru Zamówienia oraz: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności wskazujących na niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży; (ii) żądania napraw lub wymiany, ewentualnie w przypadku okoliczności wymienionych w ust. 10 poniżej, oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu do Umowy Sprzedaży; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem takiego zalecenia.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji konsumenta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji, uważa się, że uznał taką reklamację za zasadną.
 10. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub
  2. naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub
  3. gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku odmowy, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w ust. 13 poniżej.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, oraz niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych dla niego niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 13. Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 10 lit. c powyżej;
  2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 12 powyżej;
  3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
 15. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 10 Regulaminu.
 16. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 18. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 19. Jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj.:
  1. w zakresie przydatności do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju Produktów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. w zakresie występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla tego rodzaju Produktów, których Konsument może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Produktu i publiczne zapewnienie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 2 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
  3. jeżeli jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;
  4. dostarczenia Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Operatora Platformy, Sprzedawcy Wysyłkowego lub Sprzedawcy Lokalnego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Operatora Platformy, Sprzedawcy Wysyłkowego lub Sprzedawcy Lokalnego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym       Urzędu                                Ochrony          Konkurencji       i                             Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 5. W stosunku do Sprzedawców Lokalnych, przyjmuje się, że co do zasady nie wyrażają oni zgody na korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, chyba że dany Sprzedawca Lokalny wprost w stosunku do Konsumenta złoży odmienne oświadczenie, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż te przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta odpowiedniego oświadczenia Operatorowi Platformy – w przypadku Umowy o Świadczenie Usług, oraz Sprzedawcy Wysyłkowemu – w przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Platformy lub dokonania Rezerwacji, przed upływem wspomnianego wyżej terminu. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, umowy rezerwacyjnej lub Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład pisemnie lub w formie wiadomości e-mail na następujące adresy:

 2. - w przypadku Sprzedawcy Wysyłkowego:
  (adres siedziby: Marcin Andrzejewski Ba-Mar Opony, Marii Kownackiej 3, 62-050 Mosina)
  (e-mail: ba-mar@bestdrive.pl)

  - w przypadku Operatora Platformy:
  (adres siedziby: Continental Opony Polska, ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa (e-mail: info@bestdrive.pl)

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, zawartego w pkt 16 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Platformy prosi się o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o odstąpieniu numeru Zamówienia – może to przyśpieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług rozpoczyna się od dnia jej zawarcia, w przypadku umowy rezerwacyjnej bieg terminu rozpoczyna się od otrzymania wiadomości e- mail o dokonaniu Rezerwacji, w przypadku Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem
  Platformy bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  - obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części; albo
  - polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Platformie). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Platformie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam je poniesie (np. w ramach czasowej promocji obowiązującej w Platformie). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w Platformie.
 9. W przypadku ustawowego prawa odstąpienia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Umowne prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów nienoszących śladów użytkowania, kompletnych oraz nieuszkodzonych. Konsument traci umowne prawo odstąpienia, jeżeli skorzysta z Produktu w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. [WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY] Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy zawartej w Lokalu Sprzedawcy Lokalnego lub umowy zawartej na odległość: (i) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (ii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (iv) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; (v) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (vi) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator Platformy lub Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora Platformy lub Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; lub (vii) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie i wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Platformy przez Operatora Platformy lub jego kontrahentów, w tym Sprzedawców, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Operatorowi Platformy lub podmiotom, z którymi Operator Platformy zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści bez dodatkowych opłat, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Platformy, jednak jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Platformy, bez ograniczeń terytorialnych. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne jedynie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Platformie, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient, umieszczając w ramach Platformy jakiekolwiek treści udziela Operatorowi Platformy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści, bez ograniczeń terytorialnych. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu Prawa Autorskiego. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Operatora Platformy takie odpowiednie licencje.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Platformy oraz poszczególni Sprzedawcy są co do zasady niezależnymi administratorami danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy, w tym w celu realizacji zawieranych za jej pomocą umów, są zamieszczone w Polityce Prywatności, dostępnej pod następującym adresem: www.bestdrive.pl/polityka-prywatnosci
 3. W przypadku, gdyby pomiędzy Operatorem Platformy, Sprzedawcą Wysyłkowym lub Sprzedawcą Lokalnym dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów, odbywa się to zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych oraz stosowną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie (pkt 13 Regulaminu) odnoszą się jedynie do Przedsiębiorców, tj. Klientów niebędących Konsumentami, oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu w przypadku Przedsiębiorców.
 2. W przypadku Przedsiębiorców mogą zostać ograniczone sposoby płatności, w tym również może być wymagana przedpłata Ceny w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 3. Z chwilą wydania Produktu osobie realizującej dostawę (przewoźnikowi) na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do dostawy aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w dostawie Produktu.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkty wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 5. Operator Platformy może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 6. Operator Platformy, a także jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. Niniejsze postanowienie dotyczy odpowiednio odpowiedzialności Sprzedawcy Wysyłkowego i Sprzedawcy Lokalnego.
 7. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Operatora Platformy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do kwoty 0 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie. Niniejsze postanowienie dotyczy odpowiednio odpowiedzialności Sprzedawcy Wysyłkowego i Sprzedawcy Lokalnego.
 8. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy:
  1. Operatorem Platformy a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora Platformy;
  2. Sprzedawcą Wysyłkowym a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy Wysyłkowego;
  3. Sprzedawcą Lokalnym a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy Lokalnego.
 10. Operator Platformy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany Regulaminu.
 11. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie (pkt 13 Regulaminu), z wyjątkiem ust. 4 powyżej, nie znajdują zastosowania do Konsumentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt 10 Regulaminu.

14. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Operator Platformy może dokonać zmiany Regulaminu (z wyjątkiem pkt 13 Regulaminu, który dotyczy Przedsiębiorców i może ulec zmianie w każdym czasie) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora Platformy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki wynikające z umowy określonej Regulaminem, zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora Platformy dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  4. zmiana zakresu Produktów lub świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Operatorem Platformy poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Operatorem Platformy.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator Platformy udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Platformy oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co strony takiej umowy uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 15 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 15 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.
 4. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści na adres e-mail np. pisemnie na adres Continental Opony Polska, ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa lub na adres e-mail: info@bestdrive.pl.
 5. Operator Platformy może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej. Ponadto Operator Platformy może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym pkt 3 ust. 9 Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczeniu Usług składane przez Operatora Platformy zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wersja z dnia 6.03.2023.
 2. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór prawa Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku jego wyboru.
 3. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bez dodatkowych opłat w ramach Platformy.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e- mail podany przez Klienta lub w inny sposób z uwzględnieniem funkcjonalności Platformy.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, zawierającego również specyfikację Zamówienia wraz z podsumowaniem kosztów Zamówienia (Cena).

16. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:
Marcin Andrzejewski Ba-Mar Opony, 
Ul. Marii Kownackiej 3, 62-050 Mosina
biuro@ba-mar.bestdrive.pl


– Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*), umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….


– Numer zamówienia                                      …………………………………………………………………....

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)           …………………………………………………………………....

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                 …………………………………………………………………....

– Adres konsumenta(-ów)                               …………………………………………………………………....


                                                                                                        …………………………………………………………
                                                                                                             Data i podpis konsumenta(-ów)


(*) Niepotrzebne skreślić.

6.0.90